การจัดโต๊ะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร ep.7

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ควรมีกริยามารยาทที่ดีและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง เช่น ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ใช้ผ้าเช็ดปาก กระดาษเช็ดปาก หรือมือป้องปากเวลาจาม จึงจะทำให้ผู้ร่วมรับประทานอาหารเกิดความสบายใจ และมีความสุขในการรับประทานอาหาร และการจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้องจะช่วยสร้างบรรยากาศการทานอาหารให้อร่อยขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

        2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

        3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนบอกมารยาทในการรับประทานอาหารได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกวิธีการจัดโต๊ะอาหารได้ถูกต้อง

3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารตามหลักที่ถูกต้องได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

     1. สังเกต                                                   

     2. ตรวจผลงาน

เครื่องมือ

     - แบบประเมินผลงาน 

     - แบบสังเกตกระบวนการทำงาน

     - แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง สารพันงานครัว
เรื่อง การจัดโต๊ะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 26 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้และวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์