หลักการเลือกซื่ออาหารเพื่อบริโภค ep.6

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคมีหลักการในการเลือก ซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยคำนึงถึงหลัก ๓ ป คือ ปลอดภัย ประโยชน์ ประหยัด และวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆให้ได้อาหารที่สดใหม่มีคุณภาพดี เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร          

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเลือกซื้ออาหารได้ถูกต้อง

2. อธิบายวิธีการเลือกซื้ออาหารได้อย่างถูกต้อง

3. เห็นความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค

การวัดผลและประเมินผล

      สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง สารพันงานครัว
เรื่อง หลักการเลือกซื่ออาหารเพื่อบริโภค 19 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์