เสื้อผ้าของฉัน (1) ep3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การดูแลรักษาความสะอาดซ่อมแซมและจัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ทำให้มีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นานโดยไม่ต้องซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกกวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้                                                         

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

การวัดผลและประเมินผล

       1. สังเกตพฤติกรรม

       2. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง เสื้อผ้าของฉัน
เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1) 29 พ.ค. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์