ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (3) วันที่ 27 ก.ย. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิตของคนไทยสมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ อารยธรรมต่างชาติ

ที่มีต่อสังคมไทยในสมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ด้านการใช้ภาษา อาหาร การแต่งกาย เศรษฐกิจ และการปกครอง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างการรับอิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติมาใช้ในสังคมไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง อิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติต่อสังคมไทย วันที่ 27 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น