ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกายมีหลายส่วน เช่น สมอง กระดูก หัวใจ ปอด ลำไส้ กระเพาะอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนสามารถสังเกตและระบุลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 21 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว