โครงงานสร้างฝัน วันที่ 17 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรวบรวมความรู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนสนใจหลังจากที่ได้รับความรู้ไปแล้ว 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของเรื่องที่สนใจ

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โครงงานสร้างฝัน ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน
เรื่อง โครงงานสร้างฝัน วันที่ 23 ก.ย.62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ