เกษตรน่ารู้ (จำแนกพืชและพืชที่ฉันต้องการปลูก) วันที่ 27 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมจะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จ ปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนแยกประเภทการใช้งานของเครื่องมือเกษตรได้เหมาะสม 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเครื่องมือเกษตร

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน เรื่อง เกษตรน่ารู้
เรื่อง เกษตรน่ารู้ (จำแนกพืชและพืชที่ฉันต้องการปลูก) วันที่ 2 ก.ย.62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ