ประดิษฐ์กระปุกออมสิน วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สิ่งของที่เหลือใช้แล้วเราสามารถนำมาประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาใหม่ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประดับตกแต่ง หรือประโยชน์ใช้สอย ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์เราเรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์”และกระดาษเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย เหมาะที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นอย่างประหยัด และถ้าต้องการความสวยงามควรเลือกกระดาษสีหรือกระดาษที่มีลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 

2.นักเรียนสามารถประดิษฐ์กระปุกออมสิน ได้เหมาะสม                            

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.ผลงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู
เรื่อง ประดิษฐ์กระปุกออมสิน วันที่ 19 ส.ค.62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ