ดูแลรักษา (การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย) วันที่ 23 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราควรดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เหมาะสม 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู
เรื่อง ดูแลรักษา (การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย) วันที่ 5 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ