ดูแลรักษา (การทำความสะอาดกระเป๋า) วันที่ 16 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    รองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายที่ควรดูแลรักษาและทำความสะอาด ทุกครั้งหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคมาสู่ผู้สวมใส่เราจึงต้องดูแลทำความสะอาดรองเท้าไว้ใช้ได้นานๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนทำความสะอาดรองเท้าแบบต่างๆได้เหมาะสม

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดรองเท้าได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู
เรื่อง ดูแลรักษา (การทำความสะอาดกระเป๋า) วันที่ 22 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ