ดูแลรักษา (การซักผ้า) วันที่ 2 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การแต่งกายอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดี และเราควรดูแลรักษาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไว้ใช้ได้นานๆตลอดถึงวิธีการซักผ้าก็ยังช่วยให้เราแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.3/1

 ง.1.1 ป.3/2

 ง.1.1 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนเลือกอุปกรณ์ในการซักเสื้อผ้าได้เหมาะสม 

2.นักเรียนบอกขั้นตอนการซักเสื้อผ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู
เรื่อง ดูแลรักษา (การซักผ้า) วันที่ 8 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ