แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย) วันที่ 18 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การแต่งกายอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดี และเราควรดูแลรักษาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไว้ใช้ได้นานๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู
เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย) วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ