ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 13 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งถิ่นฐาน การดาเนินชีวิตของคนไทยสมัครธนบุรี และรัตนโกสินทร์ อารยธรรมต่างชาติ

ที่มีต่อสังคมไทยความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านภาษา ศาสนา

และการปกครอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 13 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น