การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา วันที่ 16 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา อารยธรรมต่างชาติ

ที่มีต่อสังคมไทยในสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา ด้านการใช้ภาษา อาหาร การแต่งกาย เศรษฐกิจ และการ

ปกครอง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา วันที่ 16 ส.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น