สภาพสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 9 ส.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย  เช่น  พม่า  ลาว  กัมพูชา  ก็จะมีประเพณีหลายอย่างคล้ายคลึงกับไทย  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  เพียงแต่รายละเอียดของการจัดพิธีจะแตกต่างกันออกไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
เรื่อง สภาพสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 9 ส.ค. 2562
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น