อิทธิพลอารยธรรมจากจีนและอินเดีย วันที่ 2 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผู้คนในดินแดนบริเวณแถบนี้ได้มีการติดต่อชาวจีนและอินเดียมานานแล้ว ทำให้ได้รับอารยธรรมของจีนและอินเดียมาตั้งแต่ครั้งอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบัน อารยธรรมบางอย่างนำมาใช้โดยตรง เช่น ภาษา ศาสนา อาหารบางอย่างปรับเปลี่ยนให้กับวัฒนธรรมเดิม เช่น วัฒนธรรมการดำรงชีวิต รูปแบบงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายอิทธิพลอารยธรรมจากจีนและอินเดียที่มีต่อไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
เรื่อง อิทธิพลอารยธรรมจากจีนและอินเดีย วันที่ 2 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น