เมือง แคว้น อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย วันที่ 26 ก.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมืองและแคว้นโบราณในดินแดนไทย ได้แก่ แคว้นทวารวดี แคว้นละโว้ แคว้นลังกาสุกะ แคว้นศรีวิชัย

แคว้นตามพรลิงค์ แคว้นโคตรบูร แคว้นหริภุญชัย ได้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

ผสมผสาน และเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อเมือง แคว้น อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
เรื่อง เมือง แคว้น อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย วันที่ 26 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น