พัฒนาการของมนุษย์ (1) 12 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาพัฒนาการของมนุษยชาติยุคสมัยต่าง ๆ สามารถศึกษาได้จากร่องรอยการตั้งหลักแหล่ง

และพัฒนาการของเครื่องมือ เครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้

2.  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษยชาติยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ประเมินจากการบันทึกลงสมุดและชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ (1) 12 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น