ท้องถิ่นของเรา วันที่ 5 ก.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาท้องถิ่นต่างๆ จนมีความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่แตกต่างกัน

จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสุขและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายท้องถิ่นของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ท้องถิ่นของเรา
เรื่อง ท้องถิ่นของเรา วันที่ 5 ก.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น