ความเป็นมาของท้องถิ่น (1) วันที่ 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ
เช่น การจัดทำเป็นรายงาน หนังสือเล่มเล็ก โครงงาน ฯลฯ ก่อนจะนำเสนอจะต้องผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดระบบข้อมูลให้เรียบร้อย เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นได้

 2. บอกรูปแบบการนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นของท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความเป็นมาของท้องถิ่น
เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น (1) วันที่ 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น