หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (1) วันที่ 7 มิ.ย 2562 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตด้วยวิธีการจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแหล่งข้อมูลและหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ย้อนรอยอดีต
เรื่อง หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (1) วันที่ 7 มิ.ย 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น