ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 24 พ.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็นการแบ่งช่วงเวลาโดยกำหนดให้เชื่องโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้  แบ่งยุคสมัยทางประวัตศาสตร์ตามลักษณะหลักฐานออกเป็น ๒ สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจแผนผังความคิด เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เจาะเวลาหาอดีต
เรื่อง ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 24 พ.ค. 2562
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น