การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ วันที่ 17 พ.ค 2562 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและการใช้ช่วงเวลาทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจใบงานเรื่องการใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เจาะเวลาหาอดีต
เรื่อง การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ วันที่ 17 พ.ค 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น