สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟัง และดู  การมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  การแสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่างๆ ตามความคิดของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การตีบท
เรื่อง การตีบท 5 วันที่ 20 ก.ย. 2561
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ