สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตีบทหรือการรำทำบท หรือการรำใช้บท และรำทวนบท” การตีบทหรือการรำทำบท หรือการรำใช้บทหมายถึง การรำตามบทร้อง บทพากย์และบทเจรจา โดยใช้ภาษาท่า ภาษานาฏศิลป์ และภาษาโขน เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจสอดคล้องตามเนื้อร้อง จังหวะและทำนองเพลง วิธีการฝึกหัดการตีบท ผู้แสดงจำเป็นจะต้องศึกษาบทโขน หรือบทละครให้ถ่องแท้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวละคร และตีความหมายของบทโขนหรือบทละครให้เข้าใจ รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวละครด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมาย-ประเภทภาษาท่านาฏศิลป์

2. แสดงภาษาท่านาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การตีบท
เรื่อง การตีบท 3 วันที่ 6 ก.ย. 2561
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ