สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             การตีบทหรือการรำทำบท หรือการรำใช้บท และรำทวนบท” การตีบทหรือการรำทำบท หรือการรำใช้บทหมายถึง การรำตามบทร้อง บทพากย์และบทเจรจา โดยใช้ภาษาท่า ภาษานาฏศิลป์ และภาษาโขน เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจสอดคล้องตามเนื้อร้อง จังหวะและทำนองเพลง วิธีการฝึกหัดการตีบท ผู้แสดงจำเป็นจะต้องศึกษาบทโขน หรือบทละครให้ถ่องแท้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวละคร และตีความหมายของบทโขนหรือบทละครให้เข้าใจ รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวละครด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ศ.3.1   ป.5/1   บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์  องค์ประกอบของนาฏศิลป์  จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง

                            ภาษาท่า  นาฏยศัพท์      

                 ป.5/2   แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  การประดิษฐ์ท่าทาง   

                               ประกอบเพลง    หรือท่าทางประกอบเรื่องราว

                  ป.5/4  องค์ประกอบของละคร        การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง  บทละครสั้น ๆ                   

        ศ.3.2   ป.5/3   แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ

                                  การแสดงออก การแสดงนาฏศิลป์  ระบำ  รำ ฟ้อน   รำวงมาตรฐาน

                   ป.5/5   เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ

                   ป.5/6   บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม     การแสดง    หลักการชมการแสดง 

                               การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า     ของการแสดง

    วัตถุประสงค์

           1. บอกความหมาย-ประเภทภาษาท่านาฏศิลป์

           2. แสดงภาษาท่านาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การตีบท
เรื่อง การตีบท 2 วันที่ 30 ส.ค. 2561
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ