ภาษาท่านาฏศิลป์ 2 วันที่ 13 ก.ย. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาท่านาฏศิลป์  เป็นการนำท่าทางต่างๆ  และสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  เช่น  คำพูด กริยาอาการ  อารมณ์ ความรู้สึก  มาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูด ให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้อง  การฝึกปฏิบัติ  การฝึกหัดภาษาท่าจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อจำได้สื่อความหมายได้ โดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการสื่อความหมายมากขึ้นที่มาของภาษาท่า ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์  แบ่งออกเป็น ๒  ประเภท คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ และ ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ศ.3.1   ป.5/1   บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์  องค์ประกอบของนาฏศิลป์  จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง

                            ภาษาท่า  นาฏยศัพท์      

                 ป.5/2   แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  การประดิษฐ์ท่าทาง   

                               ประกอบเพลง    หรือท่าทางประกอบเรื่องราว

                  ป.5/4  องค์ประกอบของละคร        การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง  บทละครสั้น ๆ                   

        ศ.3.2   ป.5/3   แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ

                                  การแสดงออก การแสดงนาฏศิลป์  ระบำ  รำ ฟ้อน   รำวงมาตรฐาน

                   ป.5/5   เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ

                   ป.5/6   บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม     การแสดง    หลักการชมการแสดง 

                               การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า     ของการแสดง

    วัตถุประสงค์

1. บอกความหมาย-ประเภทภาษาท่านาฏศิลป์

2. แสดงภาษาท่านาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภาษาท่านาฏศิลป์
เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ 2 วันที่ 13 ก.ย. 2562
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ