นาฏยศัพท์ (2) วันที่ 23 ส.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำ ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขน ละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ "นาฏย" หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนรำ เกี่ยวกับการแสดงละคร "ศัพท์" หมายถึง เสียง คำ คำยากที่ต้องแปล เรื่อง เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ศ.3.1   ป.5/1   บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์  องค์ประกอบของนาฏศิลป์  จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง

                            ภาษาท่า  นาฏยศัพท์      

                 ป.5/2   แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตน  การประดิษฐ์ท่าทาง   

                               ประกอบเพลง    หรือท่าทางประกอบเรื่องราว

                  ป.5/4  องค์ประกอบของละคร        การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง  บทละครสั้น ๆ                   

        ศ.3.2   ป.5/3   แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ

                                  การแสดงออก การแสดงนาฏศิลป์  ระบำ  รำ ฟ้อน   รำวงมาตรฐาน

                   ป.5/5   เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ

                   ป.5/6   บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม     การแสดง    หลักการชมการแสดง 

                               การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า     ของการแสดง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมาย-ประเภทนาฏยศัพท์

2.แสดงท่านาฏยศัพท์การใช้มือและเท้า

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นาฏยศัพท์
เรื่อง นาฏยศัพท์ (2) วันที่ 23 ส.ค. 2562
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ