นาฏยศัพท์ (1) วันที่ 16 ส.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำ ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขน ละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ "นาฏย" หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนรำ เกี่ยวกับการแสดงละคร "ศัพท์" หมายถึง เสียง คำ คำยากที่ต้องแปล เรื่อง เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

           1 บอกความหมายนาฏยศัพท์

           2 แสดงท่านาฏยศัพท์

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินผล

            1 สังเกตการตอบคำถาม

            2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นาฏยศัพท์
เรื่อง นาฏยศัพท์ (1) วันที่ 16 ส.ค. 2562
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ