บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาบ้านให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอจะทําให้บ้านน่าอยู่ นอกจากนี้ต้องรู้จักเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน

ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว การทำความสะอาดบ้านเป็นการทำงานอย่างหนึ่งที่ต้องมีการวางแผนในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายกระบวนการจัดบ้านได้

2.นักเรียนบอกวิธีการทำความสะอาดบ้านได้ตามขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม

2.ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง บ้านน่าอยู่
เรื่อง บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน) วันที่ 10 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ