ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา (1) วันที่ 7 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.จากเรื่องรามเกียรติ์นางกาลอัจนาได้มีลูกกับพระฤาษีโคดมสามีของนาง มีลูกคือนางสวาหะ วันหนึ่งนางกาลอัจนาได้แอบนอกใจสามี ไปมีลูกกับพระอาทิตย์และพระอินทร์ ซึ่งก็คือ สุครีพเป็นลูกของนางกาลอัจนากับพระอาทิตย์ พาลีเป็นลูกนางกาลอัจนากับพระอินทร์ ซึ่งสุครีพจะมีลักษณะตัวสีแดงเหมือนกับพระอาทิตย์ ส่วนพาลีมีลักษณะตัวสีเขียวเหมือนกับพระอินทร์

2.แต่ละครอบครัว ลูกกับพ่อแม่จะมีลักษณะหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน เช่น สีผิวเหมือนกัน คิ้วเหมือนกัน ผมตรงเหมือนกัน จมูกโด่งเหมือนกันเป็นต้น เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเราโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลและการตีความหมายและลงข้อสรุปโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา (1) วันที่ 4 มิ.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว