ทางเลือกในการแก้ปัญหา(1) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันสามารถสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายโดยต้องวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา      

แล้วเลือกแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมจะทำให้การแก้ปัญหามี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว ๔.๒     ป.๕/๔  รวบรวม  ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์

หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

2.สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

3.มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.  การทำแบบฝึกหัด

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างทางเลือก
ชั่วโมง ทางเลือกในการแก้ปัญหา
เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา(1) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ