สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ว 4.2  ป.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

2. แก้ไขโปรแกรมให้ทำงานได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจหาข้อผิดพลาด
ชั่วโมง การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม
เรื่อง การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม 24 ก.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง