การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(2) 17 ก.ย. 62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ เป็นการนำคำสั่งมาใช้ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ตามจำนวนรอบที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเพื่อแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(2) 17 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง