การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(1) 20 ส.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข เป็นการสั่งให้โปรแกรมทำงานโดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(1) 20 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง