การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข(1) 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหากจะประสบความสำเร็จควรแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและแก้ปัญหาโดยคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งบางปัญหาจะเป็นปัญหาที่มีเงื่อนไข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจและอธิบายการแก้ปัญหาอย่างมีเงื่อนไข

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข
เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข(1) 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง