การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน(2) 9 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอาจทำได้โดยการเขียน บอกเล่าเรื่องราว วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ในการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน
เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน(2) 9 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง