การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย(1) 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องรู้จักข้อมูลส่วนตัวและป้องกันอันตรายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างมากในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งการใช้งานเทคโนโลยีจะต้อง เรียนรู้และปฏิบัติในการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย(1) 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง