การจัดการไฟล์ 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างไฟล์นั้นจำเป็นต้องมีระบบการจัดการไฟล์ที่ดี เพื่อให้สามารถเรียกใช้และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายการจัดหมวดหมู่ไฟล์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์
ชั่วโมง การจัดการไฟล์
เรื่อง การจัดการไฟล์ 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง