ตัวสะกดสดใส 2 วันที่ 14 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   มาตราตัวสะกดแม่  เกย  หรือ  แม่เกย  คือคำมี  ย   เป็นตัวสะกด  มีทั้งคำประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว  ตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่  เกย  เช่น  ง่าย  นาย  ร้อย  ฝ่าย  ซ้าย  บ่อย  ย้าย  ช่วย  ก้อย  ชัย

ภัย  วัย  โวยวาย  อุ้ยอ้าย  ฉุยฉาย  รายจ่าย  ท้ายทอย  ลอยชาย มาตราตัวสะกดแม่ เกอว หรือ แม่เกอว  คือคำที่มี ว  เป็นตัวสะกด  มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่  เกอว  เช่น  แจ๋ว  ว่าว  สาว  ขาว  เขียว  แก้ว  เอว แจ้ว  แผ้ว  ข่าว  ข้าว  ผิว  เดี๋ยว  เที่ยว  แมว  คิ้ว  ก้าวร้าว  เจี๊ยวจ๊าว  เขี้ยวแก้ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อธิบายลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่เกย

2.อธิบายลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่เกอว         

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่เกย

2.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่เกอว

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ตัวสะกดสดใส 2
เรื่อง ตัวสะกดสดใส 2 วันที่ 18 ก.ย.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ