ตัวสะกดสดใส 1 วันที่ 13 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราแม่ กง หรือแม่ กง คือ คำที่มี ง เป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวคำในมาตราตัวสะกดแม่ กง เช่น กาง ชาง มั่ง นั่ง บัง ชัง ปัง ระฆัง ดัง หว่าง สั่ง จง ตั้ง ฟาง ขัง ถัง ฟาง

รัง อ่าง ด่าง ต่าง สาง ส่าง จาง ทาง ถาง ซาง ขาง มาตราตัวสะกดแม่ กม หรือ แม่กม คือคำที่มี ม  เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่ กม เช่น อิ่ม     ชิม  ตุ่ม  สม  กลม หลุม สาม หอม เตรียม สวม เชื่อม ชมรม มูมมาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อธิบายลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กง

2.อธิบายลักษณะคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่กม         

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กง

2.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กม

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีวินัย

3.มุ่งมั่นในการทำงาน

4.รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ตัวสะกดสดใส 1
เรื่อง ตัวสะกดสดใส 1 วันที่ 17 ก.ย.62
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ