สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย ดนตรีบูรณาการ
ชั่วโมง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
เรื่อง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 5 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด