สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย สร้างสรรค์งานดนตรี
ชั่วโมง ร้องเพลงและเล่นดนตรี
เรื่อง ร้องเพลงและเล่นดนตรี (2) 15 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด