สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย วิวัฒนาการดนตรี
ชั่วโมง การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
เรื่อง การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น 18 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด