การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น 18 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย เสียง จังหวะ ทำนอง คีตลักษณ์ การประสานเสียงมีความเหมือนและแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
ด้านทักษะและกระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
ด้านเจตคติ
มุ่งมั่นในการทางาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น
ด้านเจตคติ
มุ่งมั่นในการทางาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย วิวัฒนาการดนตรี
ชั่วโมง การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
เรื่อง การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น 18 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด