องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (1) 4 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย เสียง จังหวะ ทำนอง คีตลักษณ์ การประสานเสียง มีความเหมือนและแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกองค์ประกอบดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น

ด้านเจตคติ

มุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอกองค์ประกอบดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น

ด้านเจตคติ

มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย วิวัฒนาการดนตรี
ชั่วโมง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (1) 4 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด