สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน
ชั่วโมง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 27 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ