สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน
ชั่วโมง นิทรรศการ "ต้นกล้าศิลปิน"
เรื่อง นิทรรศการ "ต้นกล้าศิลปิน" (1) 13 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ