สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน
ชั่วโมง สืบสานศิลปะไทย
เรื่อง สืบสานศิลปะไทย (1) 30 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ