สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
ชั่วโมง สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้
เรื่อง สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้ 16 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ