สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
ชั่วโมง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
เรื่อง เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 12 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ